پرش به محتوا
applytalkshow
Home
31 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اومئا Umea، سوئد

31 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اومئا Umea، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

اکولوژی، علوم محیطی، آموزش و پژوهش، پرستار، زبان شناسی، علوم و ریاضیات، تاریخ، فلسفه، فیزیک، فرهنگ، مطالعات رسانه، بیوانفورماتیک، علوم اعصاب، پزشکی، شیمی، زیست شناسی مولکولی، علوم محاسباتی، باستان شناسی، غشاها، و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

35 تا 39 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: Two PhD in ecology, focusing on plant community ecology and ecosystem processes in northern Sweden
Deadline : 2024-04-02
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  2 doctoral students in Educational Measurement
Deadline :2024-03-29
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral Student in Education with a focus on Didactics in Vocational Education
Deadline : 2024-03-29
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  13 Doctoral student to the Postgraduate School in Educational Sciences
Deadline :2024-03-29
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD-student
Deadline :2024-03-29
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  3 doctoral students in educational work
Deadline : 2024-03-29
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Education with a focus on teachers’ practice in innovative learning environments
Deadline : 2024-03-29
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Language teaching and learning
Deadline : 2024-03-29
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral student in Educational work
Deadline : 2024-03-29
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Science or Technology/Engineering Education
Deadline : 2024-03-29
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in History and Education
Deadline : 2024-03-29
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in ecology with a focus on the role of (deep) root dynamics in permafrost-climate feedback
Deadline : 2024-03-25
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Experimental Physics
Deadline : 2024-03-12
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Archaeology with a focus on Arctic & Sub-Arctic Wetlands
Deadline : 2024-03-10
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in History of Science and Ideas
Deadline : 2024-03-10
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Linguistics
Deadline : 2024-03-10
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Media and Communication Studies
Deadline : 2024-03-10
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Sami
Deadline : 2024-03-10
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Religious Studies
Deadline : 2024-03-10
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in History
Deadline :2024-03-10
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral student in Philosophy
Deadline : 2024-03-10
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:   Doctoral student in Literature
Deadline : 2024-03-10
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Archaeology
Deadline : 2024-03-10
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Computing Science with focus on Mixed-Precision Algorithmic Solutions
Deadline : 2024-03-05
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD-student in medical science
Deadline : 2024-03-01
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Computing Science with focus on Cybersecurity
Deadline : 2024-03-01
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in computational science
Deadline : 2024-03-01
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Medical Science with orientation towards Molecular Biology
Deadline : 2024-02-27
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Chemistry, with a specialization in organic chemistry
Deadline : 2024-02-26
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in Medical Science with orientation towards Cognitive Neuroscience
Deadline : 2024-02-25
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Molecular Biology
Deadline : 2024-02-23
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *