پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 15 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اوترخت هلند

به بیش از 15  متقاضی برای بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه اوترخت Utrecht University هلند اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

هوش مصنوعی، یادگیری ماشین، علوم کامپیوتر، بیوانفورماتیک،روانشناسی تجربی، روانشناسی شناختی کاربردی، علوم اعصاب و شناخت، علوم اعصاب شناختی، آمار، علوم کامپیوتر، ریاضیات، برنامه ریزی شهری، برنامه ریزی محیطی، جغرافیا، علوم سیاسی، مطالعات سیاست گذاری، علوم پایداری، علوم اجتماعی، اکولوژی آبزیان، اقیانوس شناسی، علوم دریایی، جغرافیای فیزیکی، اقتصاد، مطالعات نوآوری، مردم شناسی، مطالعات جنسیتی، حمل و نقل، بهداشت عمومی، مطالعات علم و فناوری، مطالعات توسعه بین المللی، و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

میزان حقوق قبل از کسر مالیات در سال اول 2400 یورو و در سال آخر 3200 یورو خواهد بود. مالیات در هلند برای دانشجو 30 درصد میباشد. اما در دو سال اخیر طبق قانون مصوب دولت، دانشجویان اگر در دو سال اخیر 180 کیلومتر دورتر از مرز های هلند زندگی کرده باشند مالیات فقط به 70 درصد از حقوق آنها تعلق خواهد گرفت. همچنین معادل یک حقوق در انتهای سال و معادل یک حقوق در انتهای سال استخدامی برا تعطیلات (بدون اعمال مالیات) پرداخت  خواهد شد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Reproductive Politics in the City
Deadline : 4 February 2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Inclusive Mobile Ageing
Deadline : 15 February 2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Exploring Other-than-Human Homes in the Urban South – Subproject Semarang
Deadline : 9 February 2024
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Children’s Independent and Risky Play in Neighbourhood Public Spaces
Deadline : 1 February 2024
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on ‘Planning HER City: Co-Creating Urban Spaces for More Inclusive Cities
Deadline : 4 February 2024
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on a Geographical Perspective on 3D Printing Adoption and Impact
Deadline : 1 February 2024
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Assessing Environmental Impact of Floating Structures
Deadline : 21 February 2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Exploring Other-than-Human Homes in the Urban South – Subproject Maputo
Deadline : 9 February 2024
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD: The Role of Social Innovations in Enabling Nature-Based Solutions in Cities
Deadline : 20 February 2024
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on the Role of Knowledge in Planning & Governance of Nature-Based Solutions
Deadline : 20 February 2024
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD in AI for Mass-Spectrometry and Protein Biology
Deadline : 12 February 2024
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Statistics – Getting the Best Predictions from Complex Data Sets
Deadline : 29 February 2024
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Video-Based Perimetry of Attention and Vision Disorders
Deadline : 30 January 2024
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on Linking Early Brain Predictors to Later Language Outcomes
Deadline : 30 January 2024
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Explainable AI for Multimodal Life Science Data
Deadline : 19 February 2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *