پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 39 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه چالمرز سوئد

بیش از 39 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه چالمرز (Chalmers University) سوئد اعلام  شده است.

رشته های موردنظر

فیزیک، ریاضیات، علوم کامپیوتر، علوم مواد، دینامیک سیال، حمل و نقل، مهندسی، برنامه ریزی شهری،ژئودزی، مهندسی هوافضا، ژئوفیزیک، علم شیمی، مهندسی نانو،  فناوری نانو، سیستم های مبتنی بر وب و ابر، بیوتکنولوژی، علوم مواد، فناوری پلیمر، میکروبیولوژی، بیوتکنولوژی/مهندسی زیستی، زیست شناسی مولکولی، میکروتکنولوژی، نانوتکنولوژی، مهندسی برق، مدیریت شبکه، مهندسی مکانیک، محیط زیست، بیوتکنولوژی، بیوفیزیک غشاء، کدنویسی ، بیوانفورماتیک و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

28 تا 38 هزار کرون سوئد به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

سایت رسمی دانشگاه

 سایت رسمی دانشگاه چالمرز

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student for Tomorrow’s Solar Cells and Wearable Electronics
Deadline : 31-03-2024
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student for Tomorrow’s Sustainable Wood Materials
Deadline :31-03-2024
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student – diagnostics and modeling of gas-solids flow
Deadline : 2024-01-15
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in sustainable mobility
Deadline :2024-01-10
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in space geodesy and geodynamics
Deadline : 2024-01-14
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in solid state chemistry
Deadline : 2024-01-08
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:   Excellence PhD in the field of Nanocience and Nanotechnologies
Deadline : March 10, 2024
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Software Engineering
Deadline : 2024-01-10
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD within WWSC: fungal biotechnology for biomass valorization
Deadline : 2024-01-12
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in Generative models for Inverse Molecular Design
Deadline :2024-01-15
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Biotechnology and Living materials
Deadline :2024-01-17
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : Quantum entanglement of levitated superconducting particles
Deadline : March 10, 2024
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student on robust ocean observation sensors and robots
Deadline : January 14, 2024
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Ph.D. student in privacy-preserving federated learning
Deadline : 31 January, 2024
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in Machine Learning for Information/Communication Technology
Deadline :  2024-03-03
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Optical midhaul for cell-free 6G networks
Deadline : 15 February, 2024
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in multi-fidelity optimization of aeroengine components
Deadline : January 14, 2024
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in operando battery interface characterization
Deadline :  January 15, 2024
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Hybrid Quantum Systems
Deadline :  March 10, 2024
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student  on Fuel cells and hydrogen production
Deadline : 2024-01-17
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in microbial ecology and phages in anaerobic digestion
Deadline :  2024-01-26
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in mathematics
Deadline :  2024-02-19
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in New Materials Concepts for Stable Organic Solar Cells
Deadline : 5 February, 2024
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:   PhD student – Multi-physics modeling of structural cathode interphases
Deadline :February 18, 2024
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in space geodesy and geodynamics
Deadline : 2024-02-04
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in supramolecular chemistry
Deadline :  2024-03-10
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in mathematics with a focus on educational science
Deadline : 2024-02-19
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD: Model systems to probe lipid vesicle uptake and cargo delivery
Deadline : 2024-03-10
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD : Quantum thermodynamics of electronic devices
Deadline : March 10, 2024
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:  Twelve PhD at the Department of Mathematical Sciences
Deadline :2024-02-19
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Computational Biology
Deadline :2024-02-19
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in polaron engineering for solar devices
Deadline :  2024-03-31
View details & Apply

(33) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in Multiscale Methods for Partial Differential Equations
Deadline : 2024-02-19
View details & Apply

(34) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in Probability, Analysis and AI
Deadline : 2024-02-19
View details & Apply

(35) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in Bioinformatics and Artificial Intelligence
Deadline : 2024-02-19
View details & Apply

(36) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student at the Division of Algebra and Geometry
Deadline : 2024-02-19
View details & Apply

(37) PhD Scholarship – Fully Funded: Two PhD students to the division Analysis and Probability Theory
Deadline : 2023-02-19
View details & Apply

(38) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in modeling a superconducting quantum computer
Deadline : March 10, 2024
View details & Apply

(39) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student in Resources in superconducting bosonic quantum computing architectures
Deadline : March 10, 2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *