پرش به محتوا
applytalkshow
Home
27 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لوند، سوئد

27 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه لوند، اسکانیا، Lund University سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از فیزیک، لیزرهای الکترونی، علوم طراحی، شیمی، شیمی مواد، مهندسی مواد، بیوشیمی، زیست شناسی ساختاری، قانون، حقوق، تاریخ اقتصادی، برنامه ریزی شهری، حمل و نقل، بیوفیزیک، مهندسی مکانیک، علوم انرژی، مکانیک سیالات، مدل سازی جریان سیال و احتراق، مدیریت شهری، مناظر طبیعی، مهندسی کامپیوتر، محیط زیست، پزشکی، زیست شناسی، جبر، تحقیقات در اختلالات شناختی، یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Physics: Generation of ultra-short light pulses with Accelerators (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : 31.Oct.2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Aerosol technology: emissions related to secondary material use and recycling
Deadline : 31.Oct.2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in physical chemistry (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : 31.Oct.2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Physics: Time-resolved APXPS for the investigation of atomic layer deposition (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline :31.Oct.2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Physics: Developing time resolved APXPS for catalysis. (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : 31.Oct.2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Theoretical Chemistry (MSCA COFUND project PRISMAS)
Deadline : 31.Oct.2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in materials Chemistry: Multiscale dynamics of nano-cellulose materials (MSCA COFUND projekt PRISMAS)
Deadline : 31.Oct.2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Student in Medical Structural Biology MSCA COFUND project PRISMAS
Deadline : 31.Oct.2023
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in public international law spec. int human rights law
Deadline : 25.Oct.2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Economic History – Sustainable rural communities
Deadline : 16.Oct.2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student focusing on conflicts in urban and transport planning
Deadline : 11.Oct.2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Analytical chemistry with a focus on landscape ecotoxicology
Deadline : 05.Oct.2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student in Physics within the discipline of a Biophysics
Deadline : 05.Oct.2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Mechanical Engineering with focus on modelling material behaviour at nanoscale
Deadline :05.Oct.2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Energy Sciences with focus on Fluid Mechanics
Deadline : 04.Oct.2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Inorganic Chemistry
Deadline :28.sep.2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in private law
Deadline : 27.sep.2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD in Cognitive Disorder Research
Deadline :26.sep.2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Energy Sciences with focus on experimental and numerical studies of jet engine combustion with SAF
Deadline : 26.sep.2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in sustainable urban governance of naturescapes
Deadline : 25.sep.2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in theoretical computer science and/or combinatorial optimization
Deadline :25.sep.2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Physics with focus on Laser Wakefield Acceleration (MSCA project EuPRAXIA-DN)
Deadline : 25.sep.2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in Fire Safety with a focus on Hydrogen Safety
Deadline : 25.sep.2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD student at the Department of Infectious Medicine
Deadline : 24.sep.2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in biology
Deadline : 22.sep.2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral student in algebra
Deadline : 22.sep.2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral student in Medical Radiation Physics
Deadline : 21.sep.2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *