پرش به محتوا
applytalkshow
Home
32 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه گنت بلژیک

32 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه گنت Ghent University بلژیک اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز دانشگاه گنت بلژیک

مهندسی زیست پزشکی، فیزیک کاربردی، علوم کامپیوتر، مهندسی الکترومکانیک، مهندسی برق، اتوماسیون یا کنترل، مهندسی زیست علوم، بیو انفورماتیک، ریاضیات، علوم در خاک، زمين شناسي، ژئوفیزیک، فیزیک، زبان شناسی، زبان شناسی محاسباتی، مهندسی عمران، مهندسی فراساحل، اقیانوس شناسی فیزیکی، قانون، حقوق، برنامه نویسی، علوم داروسازی، علوم زیستی، شیمی، فرآیند، اقتصاد کاربردی، اقتصاد بازرگانی، علوم بازرگانی، مهندسی بازرگانی، علوم روانشناسی، علوم ارتباطات، جامعه شناسی، مهندسی مواد، نساجی، پزشکی، علوم زیست پزشکی، بیوتکنولوژی، فوتونیک، مطالعات ادبی انگلیسی، ادبیات تطبیقی، بیوفیزیک، زبان شناسی، ادبیات، تاریخ، برنامه‌نویسی کامپیوتر و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق دکتری در دانشگاه گنت بلژیک

23469 یورو تا 39716 یورو در سال.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student, to design and test a light, compact and comfortable patient holder with video-instructions for minimal motion during fast 30 sec scans in a flat panel PET and limited angle CT.
Deadline : Oct 01, 2023
View details & Apply

(02) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student focuses on modelling, control and optimization of the electromechanical and control aspects of industrial machines.
Deadline : Aug 25, 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student  focused on the development and application of data-driven plant breeding methods.
Deadline :Aug 31, 2023
View details & Apply

(04) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student on Soil biology
Deadline : Aug 24, 2023
View details & Apply

(05) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student on eophysical perspective on Mesolithic land use in complex environments
Deadline : Sep 29, 2023
View details & Apply

(06) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student – Department of Translation,
Deadline :Aug 29, 2023
View details & Apply

(07) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Aug 20, 2023
View details & Apply

(08) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student on urban areas research
View details & Apply

(09) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline :Dec 31, 2023
View details & Apply

(10) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in the energy domain
Deadline :Dec 31, 2023
View details & Apply

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student to conduct research on mechanical profiling of orthopedic patients.
Deadline :Sep 01, 2023
View details & Apply

(12) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Aug 25, 2023
View details & Apply

(13) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(14) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral fellow focuses on consumer behavior.
Deadline : Sep 06, 2023
View details & Apply

(15) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student focuses on graph-theoretical and mathematical aspects of networks in its broadest sense
Deadline : Sep 30, 2023
View details & Apply

(16) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student in engineering
Deadline : Sep 30, 2023
View details & Apply

(17) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Sep 30, 2023
View details & Apply

(18) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline :Sep 30, 2023
View details & Apply

(19) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Sep 15, 2023
View details & Apply

(20) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline :Sep 11, 2023
View details & Apply

(21) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline :Dec 31, 2023
View details & Apply

(22) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral fellow big data policing applications, algorithms
Deadline :Sep 29, 2023
View details & Apply

(23) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD Student
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(25) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD students in biophysical modeling
Deadline : Sep 30, 2023
View details & Apply

(26) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD research within the framework of an FWO project on argumentation mining of political social media text.
Deadline : Aug 29, 2023
View details & Apply

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD research within the framework of an FWO project on argumentation mining of political social media text
Deadline : Aug 29, 2023
View details & Apply

(28) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD research in Topology
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(29) PhD Scholarship – Fully Funded:  PhD on the topic “Assessing the impact of human mobility on Dengue spread in an urban system of Cuba by means of mathematical modeling”.
Deadline : Sep 30, 2023
View details & Apply

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:    PhD Student developing advanced technologies with industry (R&D centers from international companies, Flanders’ top innovating large companies and SMEs, as well as numerous ambitious start-ups).
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

(31) PhD Scholarship – Fully Funded:  5 PhD Candidates working within the project ‘Rethinking emergency from a legal historical perspective
Deadline :Aug 31, 2023
View details & Apply

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD Student on water security and sustainable development
Deadline : Aug 31, 2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *