پرش به محتوا
applytalkshow
Home
23 بورسیه (بورسیه) فول فاند دکتری در دانشگاه استکهلم سوئد

اعلام 23 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه استکهلم Stockholm University سوئد اعلام شد.

حوزه های مورد نیاز

شیمی (تمامی گرایشات)، مهندسی مواد، مهندسی شیمی، شیمی پلیمر، علوم کلوئیدی، مدیربت، بیزینس، تجارت، اقتصاد، مهندسی صنایع، حسابداری، امور مالی، فایننس، ریاضی، اماری، محیط زیست، آب و هوا، آلودگی، عمران، اکولوژی جانوری (اینسکت)، زیست شناسی حرارتی یا تکامل. پرورش جانوری (اینسکت)، آمار، علوم سیاسی، علوم اجتماعی، علوم انسانی، ژنتیک، هنجارها و هنجارگرایی، از جمله به ویژه اخلاق کاربردی، اخلاق هنجاری، فرااخلاق، فلسفه سیاسی، فلسفه عمل، فلسفه علوم اجتماعی و رفتاری (شامل هستی شناسی اجتماعی و فلسفه اقتصاد)، فلسفه دین، زیبایی شناسی، فلسفه حقوق ، نظریه تصمیم گیری، نظریه بازی ها و تاریخچه این زیر رشته ها، ژنتیک و رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

28 تا 34 هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Materials and Environmental Chemistry;  Reversible materials based on colloidal lignin particles.
Deadline: 22/01/2023
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Materials Chemistry; Porous polymers for simultaneous CO2 capture and conversion.
Deadline: 22/01/2023
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Materials Chemistry; Novel sustainable synthesis strategies for discovery of multifunctional metal-organic frameworks enabled by high-throughput electron diffraction (HT-ED).
Deadline: 22/01/2023
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Materials Chemistry; Lignin materials for thermal management applications
Deadline: 22/01/2023
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Materials Chemistry; Porous thermoresponsive poly(ionic liquid)/ graphene oxide composites for harvesting water from air (ProWater.)
Deadline: 22/01/2023
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Materials Chemistry; Upcycling food industry side streams into functional organic-inorganic hybrid materials (UPSIDEHYB).
Deadline: 22/01/2023
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Materials Chemistry; Surface engineered iron-rich biochars derived from waste biomass as simultaneous slow-release fertilizers and habitat for decomposers of organochlorine-compounds.
Deadline: 22/01/2023
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Analytical Chemistry;  Sustainable Environmental Sensing.
Deadline: 22/01/2023
View details & Apply

(09) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Analytical Chemistry; Toxicity guided inverse design of materials for environmental remediation.
Deadline: 22/01/2023
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Materials Chemistry; Investigating nanoporous materials for water cleaning using electron microscopy.
Deadline: 22/01/2023
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Analytical Chemistry;  Automated Detection of Chemicals with Endocrine Disruptive Potency in Complex Mixtures.
Deadline: 22/01/2023
View details & Apply

(12) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Materials Chemistry; From fundamental understanding of lignin and protein to engineered materials.
Deadline: 22/01/2023
View details & Apply

(13) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Business Administration with focus on Management and Organization
Deadline: 01/02/2023
View details & Apply

(14) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Finance
Deadline: 01/02/2023
View details & Apply

(15) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Business Administration, with focus on Marketing
Deadline: 01/02/2023
View details & Apply

(16) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Business Administration, with focus on Accounting
Deadline: 01/02/2023
View details & Apply

(17) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Environmental Science focusing on nontarget mass spectrometry (2)
Deadline: 11/02/2023
View details & Apply

(18) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Insect Evolutionary Ecology and Behavior
Deadline: 15/02/2023
View details & Apply

(19) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Political Science
Deadline: 06/02/2023
View details & Apply

(20) PhD Degree – Fully Funded:  PhD students in deep-time sedimentary ancient DNA (2)
Deadline: 15/01/2023
View details & Apply

(21) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Theoretical Philosophy
Deadline: 31/01/2023
View details & Apply

(22) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Practical Philosophy
Deadline: 31/01/2023
View details & Apply

(23) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Molecular Biosciences
Deadline: 07/01/2023
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *