پرش به محتوا
applytalkshow
Home
38 بورسیه فول فاند دکتری در برترین دانشگاه دانمارک، دانشگاه فنی دانمارک (DTU)

بیش از 38 بورسیه فول فاند دکتری در برترین دانشگاه دانمارک، دانشگاه فنی دانمارک (DTU) اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های جانورشناسی، علوم دامی، مهندسی برق (تمامی گرایشات)، روانشناسی، کارآفرینی، فوتونیک، الکترونیک، علوم کامپیوتر، یادگیری ماشین، حمل و نقل، ریاضیات، آمار، علوم کامپیوتر، اقتصاد، روانشناسی، عوامل انسانی، مهندسی عمران، مهندسی صنایع، شیمی، مهندسی شیمی، مهندسی مواد، مهندسی مکانیک، اقتصاد، محیط زیست، شیمی آلی، شیمی فیزیک فیزیک کاربردی، علوم کامپیوتر، علوم داده، ریاضیات، مهندسی ساخت، مهندسی صنایع و ساخت دیجیتال، بیوتکنولوژی، تخمیر، میکروبیولوژی، الکتروشیمی، ژتینیک، نیمه رسانا، نورولوژی و رشته های مرتبط با آنها

-میزان حقوق

برای دانشجویان فول فاند دکتری 32 هزار کرون دانمارک به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Scholarship in Fisheries Ecology – DTU Aqua
Deadline : 01/23/2023
View details & Apply

(02) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship in Electrical Engineering and Biomedical Engineering: MRI Radiofrequency Detectors
Deadline : 15 January 2023
View details & Apply

(03) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship in Data-driven Approach to Mental Health
Deadline : 15 January 2023
View details & Apply

(04) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship in Quantum Communication using High-Order Modes
Deadline :  1 January 2023
View details & Apply

(05) PhD Degree – Fully Funded:   PhD student in Reinforcement Learning for Intelligent Traffic Signal Control
Deadline : 17 December 2022
View details & Apply

(06) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship in Transport, Machine Learning and Virtual Reality
Deadline :  17 December 2022
View details & Apply

(07) PhD Degree – Fully Funded:   PhD scholarship in Recyclable Elastomers
Deadline :  16 December 2022
View details & Apply

(08) PhD Degree – Fully Funded:  scholarship in integrated multi-carrier energy systems: On the uncertainty propagation and systemic risk analysis
Deadline : 15 December 2022
View details & Apply

(09) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship in Efficient Numerical Modeling of Hearing Aids as Worn by Patients
Deadline : 4 December 2022
View details & Apply

(10) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship in Climate Economics
Deadline : 1 December 2022
View details & Apply

(11) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in Mode Conversion of Quantum State
Deadline : 1 December 2022
View details & Apply

(12) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy in Effects of Higher Order Modes on Optical Fiber Amplifiers and Lasers
Deadline : 1 December 2022
View details & Apply

(13) PhD Degree – Fully Funded: PhD scholarship in the Design, Characterization and Implementation of Adaptive Phase Plates for Electron Optics
Deadline : 1 December 2022
View details & Apply

(14) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship on Dynamic stability of multi-vendor large (offshore) wind power clusters
Deadline : 30 November 2022
View details & Apply

(15) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship on Wind turbine control and modelling for a multi-hybrid power plant in a converter-based power system
Deadline : 30 November 2022
View details & Apply

(16) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship on Ancillary services from offshore wind power plants in HVDC grids
Deadline : 30 November 2022
View details & Apply

(17) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship on Wind turbine and wind power plant protection in a converter-based power system
Deadline : 30 November 2022
View details & Apply

(18) PhD Degree – Fully Funded:  PhD Scholarship in Metal-organic Nanostructure Engineering for Photonics
Deadline : 30 November 2022
View details & Apply

(19) PhD Degree – Fully Funded:   PhD scholarship in Advanced Modeling in Produced Water Cleaning
Deadline : 30 November 2022
View details & Apply

(20) PhD Degree – Fully Funded:   PhD scholarship in Atomic Scale Modelling of Solid-Liquid Interfaces
Deadline : 30 November 2022
View details & Apply

(21) PhD Degree – Fully Funded:  PhD vacancy on Mathemical Modelling of Fermentation Processes
Deadline : 11/29/2022
View details & Apply

(22) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship in Digitalization of R&D and Manufacturing Engineering for Customized Products by using CAD/PLM/ERP/Configurators and Design Automation
Deadline : 28 November 2022
View details & Apply

(23) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship in Product and Production Architecture
Deadline : 28 November 2022
View details & Apply

(24) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship in Bioinformatics Applied to Pangenome Graphs
Deadline : 27 November 2022
View details & Apply

(25) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarships (2) in Verification of Concurrent and Distributed Applications
Deadline : 27 November 2022
View details & Apply

(01) PhD Degree – Fully Funded:  PhD student in Syngas Fermentation
Deadline : 25 November 2022
View details & Apply

(27) PhD Degree – Fully Funded: PhD scholarship in IC Design
Deadline : 25 November 2022
View details & Apply

(28) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarships for Development and Test of Solid Oxide Electrolysis Cells
Deadline : 25 November 2022
View details & Apply

(29) PhD Degree – Fully Funded:  PhD scholarship in Multiphysics, Multi-scale Simulation of Metal Additive Manufacturing for Topology Optimization Accounting for Manufacturing Constraints
Deadline : 25 November 2022
View details & Apply

(30) PhD Degree – Fully Funded:    PhD scholarship to Develop a New Optical Microscope for Screening Organ-on-Chip Systems
Deadline : 22 November 2022
View details & Apply

(31) PhD Degree – Fully Funded:   2 PhD scholarships in C1 Systems Biology
Deadline : 21 November 2022
View details & Apply

(32) PhD Degree – Fully Funded: PhD scholarship in P2X Spinouts & Impact
Deadline : 21 November 2022
View details & Apply

(33) PhD Degree – Fully Funded:  PhD project on Fabrication and Physics of Semiconductor Nanolasers
Deadline : 21 November 2022
View details & Apply

(34) PhD Degree – Fully Funded: PhD Student – Explore the Realm of Artificial and Spiking Neural Network Architectures for the Audio Domain
Deadline : 20 November 2022
View details & Apply

(35) PhD Degree – Fully Funded: PhD scholarship in Integration of Sustainability Assessment with Digital Twins
Deadline : 18 November 2022
View details & Apply

(36) PhD Degree – Fully Funded: PhD scholarship in Simulation and Machine Learning for the Next Generation Public Transportation
Deadline : 18 November 2022
View details & Apply

(37) PhD Degree – Fully Funded:  Mapping High-Level AI Applications to Artificial or Spiking Neural Network Architectures
Deadline : 18 November 2022
View details & Apply
(38) PhD Degree – Fully Funded: PhD scholarship in Fire Safety Engineering
Deadline : 18 November 2022
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *