پرش به محتوا
applytalkshow
Home
بیش از 21 بورسیه پست دکتری در دانشگاه  آراهوس دانمارک

بیش از 21 بورسیه پست دکتری در دانشگاه  آراهوس دانمارک اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

اکولوژی، شیمی، فیزیک، علوم نانو، شیمی دارویی، مهندسی شیمی، علم مواد، شیمی ماکرومولکولی، بیوشیمی، مهندسی بیولوژیکی، علوم زمین، علوم خاک، مدل‌سازی محیطی، جغرافیای فیزیکی، انسان شناسی اجتماعی، تاریخ، مطالعات میراث فرهنگی، مهندسی نرم افزار، مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر، پزشکی، سیستم های کلان انرژی، مدل سازی تغییرات آب و هوا، زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی، زیست شناسی عصبی، بیوتکنولوژی، بیولوژی مولکولی، جغرافیای انسانی، بوم شناسی انسانی، آگرواکولوژی، جامعه شناسی روستایی، توسعه روستایی، علوم سیاسی، مردم شناسی، علم داده، باد دریایی، توسعه سیاست دریایی، زیست شناسی کمی، علوم کشاورزی، و یا حوزه های مرتبط.

میزان حقوق

35000 کرون دانمارک به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  2-yr postdoc on Macroecological studies of ecosystem functioning under rising biosphere novelty
Deadline : 1 Mar 2024
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Experimental Surface Science and Electrocatalysis
Deadline :1 Feb 2024
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Organic Synthesis and Crystal Engineering (Chemistry/Medicinal Chemistry/Chemical Engineering)
Deadline : 15 Feb 2024
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Nanomaterial Synthesis
Deadline :15 Feb 2024
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc  in wastewater treatment biopolymer valorization and characterization
Deadline : 07 Feb 2024
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post doc in Non-target Archaeo-metabolomics
Deadline :1 Feb 2024
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  2½-yr postdoc modelling large herbivore impacts on soil carbon in rewilded landscapes
Deadline : 1 Feb 2024
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two Postdoctoral in the research project ‘Nordatlantiske Hverdagshistorier’ at the Department of Anthropology
Deadline : 31 Jan 2024
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  RE-ADVERTISEMENT: PostDoc for Federated Learning in Multi-agent Systems
Deadline :28 Jan 2024
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  RE-ADVERTISEMENT: Postdoc in pancreatic cancer metabolism
Deadline : 21 Jan 2024
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc Researcher on Highly renewable energy systems under extreme weather events (2 years)
Deadline :18 Jan 2024
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in ALS and neuroinflammation
Deadline : 17 Jan 2024
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Immunological Biotechnology and Therapeutic Protein Development
Deadline : 16 Jan 2024
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc: Social science aspects of agroecology and the green transition
Deadline :15 Jan 2024
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  2-year postdoc on effects of underwater noise on marine mammal populations
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  2-year postdoc on effects of offshore wind on marine species
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Three-year postdoc on vegetated coastal ecosystems and blue carbon
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  2-year postdoc in AI and remote sensing for citizen-science pollinator monitoring
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Environmental Chemistry/Micropollutants/ Mass Spectrometry/Soil systems
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Data-driven Model Discovery for Turbulent Flows at the Department of Electrical and Computer Engineering, AU
Deadline : 15 Jan 2024
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in advancing the use of bioactive forages to reduce the climate impact of ruminants
Deadline : 12 Jan 2024
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *