پرش به محتوا
applytalkshow
Home
31 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه چالمرز Chalmers University، گوتنبرگ، سوئد

31 فلوشیپ فوق دکتری در دانشگاه چالمرز Chalmers University، گوتنبرگ، سوئد اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های  فیزیک، علوم مواد، ریاضیات، هواشناسی، اخترفیزیک، نجوم، شیمی، علوم پلیمر، مواد غذایی، بیوفیزیک، مهندسی نرم افزار، علوم کامپیوتر، مهندسی برق، بازاریابی، سیستم انرژی، فناوری پلیمر، بیوتکنولوژی، مهندسی علوم زیستی، مهندسی رباتیک، مطالعات علم و فناوری، وسایل نقلیه الکتریکی و یا رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

28 تا 38 هزار کرون سوئد به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher on interstellar medium science for CMB foreground modelling
Deadline :2024-01-15
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Storage and flexibility for enhancement of grid capacity
Deadline : 12 January, 2024
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Business network studies, business models for energy storage
Deadline : 2024-01-10
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc within the WWSC: circular production of biomaterials
Deadline : 2024-01-12
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on circular and functional food packaging
Deadline :2024-01-12
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Monitoring and Assessment of Thermal Energy Storage technologies
Deadline : 2024-01-02
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoc  in Biotechnology and Applied Microbiology
Deadline :  2024-01-17
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc research on Vehicle to Grid (V2G) and virtual powerplant
Deadline :  2024-01-06
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Alkali-related chemistry in high-temperature processes
Deadline : 2024-01-05
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-Doc in Sustainable and critical methods in robotic research
Deadline : January 22nd 2024 
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in sustainability assessment of novel antifouling coatings
Deadline : January 8, 2024
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in aerosol-cloud interactions and cloud microphysics
Deadline : 2024-01-06
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in pre-crash virtual safety assessment
Deadline : January 31, 2024
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in marine proteins from underutilized sources
Deadline :  7th January, 2024
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Sustainable Production Systems Services
Deadline : 2024-01-08
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc – Human-centred automation and collaborative robotics
Deadline : 2024-01-12
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral fellow in communications and coding for channels with memory
Deadline : Open Until Filled
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc researcher in quantum network systems
Deadline : 2024-01-14
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Software Engineering
Deadline : 2024-01-24
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on Distributed MIMO Localization and Sensing for 6G Systems
Deadline : 2024-02-01
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Arctic carbon cycle dynamics
Deadline : 2024-01-21
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc: Interactions of nanoparticles with endosomal membrane mimics
Deadline : January 15th, 2024
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc , Functionalisation of polysaccharides derived from pea
Deadline : 2024-02-01
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral  in Plasma physics
Deadline : 2024-01-20
View details & Apply

(25) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc on circular aluminium alloys for advanced casting
Deadline : January 21, 2024
View details & Apply

(26) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Researcher
Deadline : January 20, 2024
View details & Apply

(27) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Research fellowship in joint analysis of infrared and microwave radiances
Deadline : 2024-01-31
View details & Apply

(28) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher for an ALMA Advanced Data Product pipeline
Deadline : 2024-01-19
View details & Apply

(29) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-Doc in AI Engineering – processes and products
Deadline : 2024-02-28
View details & Apply

(30) Postdoctoral Fellowship Vacancy: Postdoctoral Researcher in High Performance Computing
Deadline : 2024-01-31
View details & Apply 

(31) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in biomaterials based polymer-binder materials for battery
Deadline : 2024-02-11
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *