پرش به محتوا
applytalkshow
Home
11 فلوشیپ پست دکتری در دانشگاه اوترخت هلند

به بیش از 11 متقاضی برای فلوشیپ پست دکتری در دانشگاه اوترخت Utrecht University هلند اعلام نیاز شده است.

رشته های مورد نیاز

هوش مصنوعی، بینایی کامپیوتر، تصویربرداری بیولوژیکی/پزشکی، بیوانفورماتیک، روانشناسی اجتماعی، شیمی، فیزیک، زیست شناسی، علوم محاسباتی، علوم انسانی دیجیتال، تاریخ، مطالعات آلمانی، علوم زیست پزشکی، مطالعات نوآوری، مطالعات انتقال، مطالعات علم و فناوری (STS)، علوم زندگی،  سیاست عمومی، بیماری های ریوی، مکانیسم های سلولی، مسیرهای سیگنالینگ و پزشکی، تاریخ فرا امپریالیستی، تاریخ بین المللی، تاریخ جهانی، تاریخ پزشکی، تاریخ خاورمیانه / شمال آفریقا، جامعه شناسی، علوم اجتماعی، روابط صنعتی، اقتصاد و یا رشته های مرتبط با آنها.

-میزان حقوق

میزان حقوق 46200 یورو در سال خواهد بود.

-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher Multi-modal AI for Understanding Plant Traits (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline : 26 August 2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doc candidate project Preventing negative effects of external pressures and enhancing intrinsic motivation for behavioural change (1.0 FTE, 3 years)
Deadline :20 August 2023.
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two postdoc in development of the HADDOCK integrative modelling platform (1.0 FTE)
Deadline :  1 September 2023.
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Wording Repair: Digitally Unveiling the History of Reparative Justice in the Words of a Forgotten Diary (8 months; 0.4 FTE)
Deadline : 12 September 2023.
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc : Optogenetic studies of cell division and cell fate in C. elegans (1.0 FTE)
Deadline :4 September 2023.
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc  in single cell analysis of cell differentiation in vivo (1.0 FTE)
Deadline : 4 September 2023.
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher on transitions to animal-free safety assessment (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline :  25 August 2023.
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc citizen engagement in pandemic responses and sustainability transitions (1.0 FTE)
Deadline : 20 August 2023.
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in finding a regenerative medicine for the treatment of COPD (0.7 – 0.8 FTE)
Deadline : 11 September 2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Research Fellow in the project The Great Game of Pandemics for 3.5 years (0.75 FTE)
Deadline : 27 August 2023.
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc BARWAGE – The Importance of Collective Bargaining for Wage Setting in the European Union (0.8 – 1.0 FTE)
Deadline :  8 September 2023.
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *