پرش به محتوا
applytalkshow
Home
36 بورسیه فوق دکتری انستیتو سلطنتی کارولینسکای سوئد

بیش از 36 بورسیه فوق دکتری در مؤسسه سلطنتی پزشکی کارولینسکا سوئد؛ یکی از بزرگ‌ترین دانشگاههای علوم پزشکی اروپا اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

زیست شناسی سلولی، زیست شناسی مولکولی، بیوشیمی، میکروبیوتا، ایمونولوژی مخاطی، ژنتیک، جانورشناسی، میکروبیولوژی، تومور، بیولوژی سلولی، بیوانفورماتیک، علوم اعصاب، علوم پزشکی، ترجیحاً در اپیدمیولوژی ژنتیک، مولکولی، بیوشیمی، علوم اعصاب، مطالعات ترجمه، هماتولوژی، بدخیمی های خونی، پزشکی، مراقبت های بهداشتی، یادگیری ماشینی علمی، کشت سلولی، اپیدمیولوژی، بهداشت عمومی، بهداشت جهانی، جمعیت شناسی، تغذیه، بیوفیزیک، سم شناسی، بیوتکنولوژی پزشکی، آسیب شناسی، درمان سرطان، علوم کامپیوتر، آمار ریاضی، زیست شناسی، ایمونوسیتوشیمی، میکروسکوپ کانفوکال، کشت بافت اولیه، فلوسیتومتری، بیولوژی مولکولی (از جمله ویرایش ژن)، توالی یابی نسل بعدی (مانند RNA-seq)، فلوسایتومتری، تصویربرداری، ویرایش ژنوم، تجزیه و تحلیل رونویسی، بیومواد، اپی ژنومیک و رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

36 تا 41 هزار کرون سوئد به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in RNA biology and DNA repair (scholarship)
Deadline : 02.Jul.2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies (scholarship) in investigating the effect of microbiota-derived lipids on the gut mucosa
Deadline : 01.Jul.2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in single cell analysis of the developing and aging peripheral nervous system (scholarship)
Deadline : 30.Jun.2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Computational RNA biology and Metagenomics
Deadline : 24.Jun.2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in human tissue lymphocyte immunology
Deadline : 23.Jun.2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in Alzheimer’s and autophagy research (scholarship)
Deadline : 22.Jun.2023
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  1-2 Postdoctoral Researchers in Molecular Breast Cancer Epidemiology
Deadline : 21.Jun.2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in bioinformatics
Deadline : 20.Jun.2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in Alzheimer’s Disease (scholarship)
Deadline : 20.Jun.2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctor in p53 studies to Karolinska Institutet
Deadline : 19.Jun.2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher to the Unit of Occupational medicine
Deadline :18.Jun.2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   Postdoctoral researcher in Alzheimer’s disease with focus on translational molecular brain imaging
Deadline : 18.Jun.2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoktor i tillväxt och skelettsjukdomar
Deadline : 2023-06-16
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher in machine learning for cardiovascular magnetic resonance imaging
Deadline : 16.Jun.2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoktor i tillväxt och skelettsjukdomar
Deadline : 2023-06-16
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in epidemiology, focus on sexual and reproductive health
Deadline : 15.Jun.2023
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Precision Psychiatry
Deadline : 15.Jun.2023
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Epithelial Stem Cell Biology
Deadline : 15.Jun.2023
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Post-doc in immunology
Deadline :  15.Jun.2023
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in adaptive immunity and aging
Deadline : 14.Jun.2023
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoktor i Nutrition
Deadline : 2023-06-14
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Multiplex Analysis of Melanoma and Other Solid Tumors with Focus on the Immuno-Oncology to Karolinska Institutet
Deadline :13.Jun.2023
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Cancer Biology with Focus on Mutational Signatures
Deadline :  13.Jun.2023
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in clinical immunology
Deadline : 12.Jun.2023
View details & Apply

(25) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Bacterial mechanisms for pathogenesis
Deadline :  12.Jun.2023
View details & Apply

(26) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Vascular biology/neuroscience/developmental biology at Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden(scholarship)
Deadline :  11.Jun.2023
View details & Apply

(27) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in single-cell asthma research
Deadline :  09.Jun.2023
View details & Apply

(28) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher in Translational Tumor Pathology
Deadline : 08.Jun.2023
View details & Apply

(29) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in skin and single cell biology
Deadline : 08.Jun.2023
View details & Apply

(30) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Studies in Immuno-Oncology (Scholarship) at Karolinska Institutet Department of Oncology-Pathology
Deadline : 8.Jun.2023
View details & Apply

(31) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Bioinformatics for Proteome Precision Medicine to Karolinska Institutet
Deadline : 08.Jun.2023 
View details & Apply

(32) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in register based epidemiology
Deadline : 08.Jun.2023 
View details & Apply

(33) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in insulin signalling in human adipose tissue (scholarship)
Deadline : 08.Jun.2023
View details & Apply

 (34) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Pluripotent Stem Cell Based Therapy of Diabetes
Deadline :07.Jun.2023
View details & Apply

(35) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Nervous System Tumors (scholarship)
Deadline :  07.Jun.2023
View details & Apply

(36) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in developmental chromatin dynamics (scholarship)
Deadline : 07.Jun.2023 
View details & Apply

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *