پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام نیاز به بیش از 49 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری
اعلام نیاز به بیش از 49 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری در حوزه های مختلف اعم از علوم انسانی، زیستی ، علوم محض، طبیعی و مهندسی در دانشگاه فوق العاده ی ملی سنگاپور (رتبه 11 جهانی و برترین دانشگاه آسیا)
-حقوق و مزایای فوق العاده عالی!
-عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:
1-  Research Fellow (AI for CS Automation)                      Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28AI-for-CS-Automation%29-Kent/4646644/
2- Research Fellow (Biochemistry)                      Deadline : Open until Filled
https://www.vacancyedu.com/postdoctoral-vacancies/
3- Research Fellow (Electronics), Centre for Quantum Technologies                    Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Electronics%29%2C-Centre-for-Quantum-Technologies-Kent/5696244/
4-  Research Fellow, Traffic Management Project                          Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow%2C-Traffic-Management-Project-Kent/5945344/
5- Research Fellow (Breath Test)                          Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Breath-Test%29-Kent/5947344/
6-  Research Fellow (Global Health)                        Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Global-Health%29-Kent/5695444/
7- Research Associate, Asian Institute of Digital Finance                      Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Associate%2C-Asian-Institute-of-Digital-Finance-Kent/5941344/
8-  Research Fellow (Breath Test)                            Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Breath-Test%29-Kent/5947544/
9- Postdoctoral Fellow (Astronomy/Physics)                              Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Postdoctoral-Fellow-Kent/5949344/
10- Research Associate                              Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Outram-Park-Research-Associate-Outr/6934744/
11-  Research Associate (International Shipping Emission)                            Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Associate-%28International-Shipping-Emission%29-Kent/4459744/
12- Postdoctoral Fellow (Bioinformatics)                                            Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Bioinformatics%29-Kent/4646844/
13-  Research Fellow (CCB/EP)                                  Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Outram-Park-Research-Fellow-%28CCBEP%29-Outr/7689444/
14- Research Fellow                                    Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-Kent/3663144/
15-  Research Fellow, Department of Computer Science                              Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow%2C-Department-of-Computer-Science-Kent/4446644/
16- Research Fellow (Materials)                              Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Materials%29-Kent/4635244/
17- Research Engineer (Scanning Probe Microscopy Research)                                    Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Engineer-%28Scanning-Probe-Microscopy-Research%29-Kent/5680944/
18- Research Fellow (Blue Carbon)                                Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Blue-Carbon%29-Kent/6198844/
19-  Research Fellow (Wide Bandgap Semiconductor)                                      Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Wide-Bandgap-Semiconductor%29-Kent/4448144/
20- Research Fellow (Behavioural/Health Economics)                                  Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28BehaviouralHealth-Economics%29-Kent/7284144/
21-Research Fellow (Antenna Array Design)                          Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Antenna-Array-Design%29-Kent/7282444/
22- Research Fellow (The Bioinformatics Platform)                                            Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28The-Bioinformatics-Platform%29-Kent/7288144/
23-  Research Fellow (Biostatistician)                                  Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Biostatistician%29-Kent/7289244/
24-  Research Fellow (Biophotonics and Bioimaging)                              Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Biophotonics-and-Bioimaging%29-Kent/6205044/
25-Research Fellow( Cancer Science Institute)                                      Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow%28-Cancer-Science-Institute%29-Kent/5682144/
26-  Research Fellow (Ionosphere, SAR imaging)                              Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Ionosphere%2C-SAR-imaging%29-Kent/7283444/
27- Research Fellow (Synthetic Biology)                                        Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Synthetic-Biology%29-Kent/7684544/
28-  Research Fellow (EMULSION Programme – Dept of Medicine)                                  Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28EMULSION-Programme-Dept-of-Medicine%29-Kent/7684244/
29- Research Fellow (Dept of O&G)                            Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Dept-of-O&G%29-Kent/7684844/
30-  Research Fellow (Bioinformatician – Dept of O&G)                                Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Bioinformatician-Dept-of-O&G%29-Kent/7684644/
31- Research Fellow (Mathematics)                                        Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Mathematics%29-Kent/7680744/
32- Research Fellow(Single cell analysis, iHealthtech)                                Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow%28Single-cell-analysis%2C-iHealthtech%29-Kent/7677244/
33- Research Fellow (Computational Chemistry)                                      Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Computational-Chemistry%29-Kent/7676444/
34- Research Fellow (Smart Grid, Optimization)                                    Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Smart-Grid%2C-Optimization%29-Kent/7679444/
35- Research Fellow (Circuit Designer)                                  Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Circuit-Designer%29-Kent/7676944/
36-  Research Fellow (Circuit Designer)                                  Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Circuit-Designer%29-Kent/7677344/
37-  Research Fellow (RF and Microwave Design)                                    Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28RF-and-Microwave-Design%29-Kent/7678044/
38-  Postdoctoral Fellow (Social Cultural Geography)                                Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Postdoctoral-Fellow-%28Social-Cultural-Geography%29-Kent/7674544/
39-Research Fellow (Materials Science)                                Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Materials-Science%29-Kent/3780844/
40-  Research Fellow (Materials Science and Engineering)                              Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Materials-Science-and-Engineering%29-Kent/4541344/
41- Senior Research Fellow (Social Service Research Centre)                            Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Social-Service-Research-Centre%29-Kent/6550544/
42- Research Associate (Industrial Engineering)                              Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Associate-%28Industrial-Engineering%29-Kent/6559144/
43- Research Associate (Social Service Research Centre)                              Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Associate-%28Social-Service-Research-Centre%29-Kent/6550644/
44- Research Fellow (Cancer Science Institute)                                Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Cancer-Science-Institute%29-Kent/5920044/
45-  Senior Research Fellow (Industrial Engineering)                                        Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Senior-Research-Fellow-%28Industrial-Engineering%29-Kent/6559244/
46- Postdoctoral Fellow (Social Service Research Centre)                                Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Postdoctoral-Fellow-%28Social-Service-Research-Centre%29-Kent/6550744/
47-  Research Fellow (Grab-NUS AI Lab)                            Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Grab-NUS-AI-Lab%29-Kent/4630344/
48-Research Fellow (Thermal and Diffusive Metamaterials) The selected incumbent is expected to                          Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Fellow-%28Thermal-and-Diffusive-Metamaterials%29-Kent/7659244/
49- Research Engineer (Magnetic Sensor and Applications)                        Deadline : Open until Filled
https://careers.nus.edu.sg/NUS/job/Kent-Ridge-Research-Engineer-%28Magnetic-Sensor-and-Applications%29-Kent/7659844/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *