پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام نیاز به بیش از 54 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری
اعلام نیاز به بیش از 54 متقاضی برای بورسیه های پست دکتری در حوزه های مختلف اعم از علوم انسانی، زیستی ، علوم محض، طبیعی و مهندسی در دانشگاه کمبریج انگلستان (رتبه 4 جهان)
– ددلاین بورسیه ها باهم متفاوت است فلذا دقت بفرمایید بعضی از بورسیه ها را باید در اولین فرصت اپلای بفرمایید.
– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است :
1-  Post-Doctoral Research Associate (Fixed Term)                      Deadline : 20 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33776/
2-  Post-doctoral Research Associate – Cancer Monitoring using cell-free DNA (Fixed Term)                        Deadline : 18 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/32029/
3-  Postdoctoral Research Associate (Fixed Term)                            Deadline : 25 April 2022.
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33821/
4- Postdoctoral Research Associate (Fixed Term)                             Deadline : 5 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33926/
5- Postdoctoral Research Associate (Fixed Term)                             Deadline : 5 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33909/
6- Postdoctoral Research Associate (Fixed Term)                            Deadline : 20 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33553/
7- Postdoctoral Research Associate in Lattice Field Theory (Fixed Term)                Deadline : 31 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33377/
8-  Postdoctoral Research Associate x 2 (Fixed Term)                         Deadline : 14 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33743/
9- Postdoctoral Research Fellowship (Early Career Fellowship, Fixed Term)          Deadline : 5 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33803/
10- Postdoctoral Research Training Associate                                   Deadline : 15 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33354/
11- Research and Outreach Associate (Fixed Term)                            Deadline : 10 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/32535/
12- Research Assistant/Associate (Fixed Term):Mechanisms of transgenerational inheritance        Deadline : 15 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33436/
13-  Research Assistant/Associate (Fixed Term)                                Deadline : 4 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33832/
14- Research Assistant/Associate in Computational Neuroscience (Fixed Term)                        Deadline : 24 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33691/
15- Research Assistant/Associate in Computational Neuroscience of Aversive Learning (Fixed Term)                      Deadline : 18 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33683/
16- Research Assistant/Associate in Cyber-Physical Solutions (Fixed Term)          Deadline : 31 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33876/
17-  Research Assistant/Associate in data analysis (Fixed Term)                          Deadline : 16 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33866/
18- Research Assistant/Associate in Endangered African Heritage Open Access Databases (Fixed Term)                Deadline : 31 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33913/
19-  Research Assistant/Associate in Endangered African Heritage Open Access Databases (Fixed Term)        Deadline : 31 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33913/
20-  Research Assistant/Associate in III/V-on-Si PICs (Fixed Term)                      Deadline : 30 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33857/
21- Research Assistant/Associate in Integrated Photonics of Graphene and related materials (Fixed Term)                          Deadline : 25 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33696/
22- Research Assistant/Associate in Probablistic Computation Hardware for Measurement-Driven Systems x 2 (Fixed Term)              Deadline : 25 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/32831/
23- Research Assistant/Associate-Novel ‘integrated’ cell adhesion mechanisms                      Deadline : 28 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33850/ 
24-  Research Assistant/Research Associate (Fixed Term)                                                      Deadline : 1 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33927/
25-  Research Assistant/Research Associate in Radiogenomics (Fixed Term)                            Deadline : 27 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33789/
26- Research Assistant/Research Associate* in Statistical Genetics (Fixed Term)                      Deadline : 16 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33864/
27-  Research Associate (Fixed Term)                                                                                    Deadline : 31 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33879/
28- Research Associate (Fixed Term)                                                                                      Deadline : 31 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/32965/
29- Research Associate (Fixed Term)                                                                                  Deadline : 13 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/31941/
30- Research Associate (Fixed Term)                                                                                     Deadline : 10 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33978/
31- Research Associate (Fixed Term)                                                                                     Deadline : 8 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33928/
32-  Research Associate (Fixed Term)                                                                                   Deadline : 17 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33559/
33- Research Associate (Fixed Term)                                                                                    Deadline : 31 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/32423/
34- Research Associate (Fixed Term)                                                                                Deadline : 20 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33760/
35- Research Associate (Fixed Term)                                                                              Deadline : 16 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33660/
36- Research Associate (Fixed Term)                                                                            Deadline : 18 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/32785/
37- Research Associate – CO2-brine-ice-hydrate systems (Fixed Term)                          Deadline : 26 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33761/
38- Research Associate – Development of DNP methods for battery applications (Fixed Term)                    Deadline : 31 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33787/
39-Research Associate – Fluid flow and phase transitions in CO2-brine-ice-hydrate systems (Fixed Term)                    Deadline : 26 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33762/
40- Research Associate – Supramolecular Materials (Fixed Term)                                     Deadline : 9 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33905/
41- Research Associate – Waller Group (Fixed Term)                                                        Deadline : 20 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33724/
42- Research Associate in (Opto)-Electronic Devices Based on Graphene, Related Materials and Hetero Structures (Fixed Term)                Deadline : 16 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33558/
43-  Research Associate in Graphene-based Mode-Locked Lasers for Coherent Raman Imaging (Fixed Term)              Deadline : 24 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33659/
44-Research Associate in Immunology & Tissue Lymphocytes (Fixed Term)                      Deadline : 24 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33976/
45- Research Associate in Machine Learning (Fixed Term)                                                    Deadline : 10 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/31926/
46-  Research Associate in Machine Learning for Cancer Medicine (Fixed Term)                          Deadline : 15 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33295/
47-  Research Associate in Modelling the Biophysics of Sinus Infections (Fixed Term)                          Deadline : 15 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33107/
48- Research Associate in Palliative and End of Life Care (Part Time, Fixed Term)                                Deadline : 16 March 2022
jobs.cam.ac.uk/job/33852/
49- Research Associate in Population Health (Fixed Term)                              Deadline : 25 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/32400/
50- Research Associate in Quantum Optics in Solids (Fixed Term)                            Deadline : 23 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33921/
51-Research Associate/Assistant (Fixed Term)                    Deadline : 1 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33735/
52- Research Associate/Data Analyst (Fixed Term)                              Deadline : 23 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33771/
53- Research Associate/Senior Research Associate – Fellowship Track Statistician (Fixed Term)                        Deadline : 20 March 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/33661/
54- Research Associate/Senior Research Associate – Non-communicable Disease Epidemiologist (Fixed Term)                      Deadline : 11 April 2022
https://www.jobs.cam.ac.uk/job/30839/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *