پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام نیاز به بیش از 24 متقاضی برای بورسیه های دکتری
اعلام نیاز به بیش از 24 متقاضی برای بورسیه های دکتری در حوزه های مختلف اعم از علوم انسانی، زیستی ، علوم محض، طبیعی و مهندسی در دانشگاه اومئا سوئد
– عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:
1- PhD student vacancy in chemistry with a focus in biogeochemistry            Deadline : 2022-04-11
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-student-vacancy-in-chemistry-with-a-focus-in-biogeochemistry_479400/
2- Ph.D. vacancy in Political Science focusing on Peace- and Conflict studies and women’s organizations as peacebuilders in illiberal post-war states            Deadline : 2022-04-08
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/ph.d.-vacancy-in-political-science-focusing-on-peace–and-conflict-studies-and-womens-organizations-as-peacebuilders-in-illiberal-post-war-states_469352/
3- PhD-student vacancy in Medical Sciences with a research profile in diagnostic radiology              Deadline : 2022-03-31
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-student-vacancy-in-medical-sciences-with-a-research-profile-in-diagnostic-radiology_474999/
4- 1-2 PhD students in Computing Science with focus on cloud native computing systems          Deadline : 2022-03-31
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/1-2-phd-students-in-computing-science-with-focus-on-cloud-native-computing-systems-_478524/
5-  PhD student in Computing Science with focus on federated learning                  Deadline : 2022-03-15
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-student-in-computing-science-with-focus-on-federated-learning-_478578/
6- PhD student in History of Science and Ideas                      Deadline : 2022-03-14
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-student-in-history-of-science-and-ideas_465438/
7- PhD student in Religious Studies    Deadline : 2022-03-14
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-student-in-religious-studies_465466/
8-  PhD vacancy in Literature              Deadline : 2022-03-14
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-vacancy-in-literature_477651/
9- PhD vacancy in Sami Studies            Deadline : 2022-03-14
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-vacancy-in-sami-studies_477656/
10- PhD student in Ethnology               Deadline : 2022-03-14
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-student-in-ethnology_448665/
11-  PhD student in Media and Communication Studies                    Deadline : 2022-03-14
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-student-in-media-and-communication-studies_448667/
12- PhD student in Philosophy        Deadline : 2022-03-14
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-student-in-philosophy_465288/
13-  PhD student in History               Deadline : 2022-03-14
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-student-in-history_465326/
14- PhD student in Computing Science with a focus on Distributed Cloud Computing              Deadline : 2022-03-14
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-student-in-computing-science-with-a-focus-on-distributed-cloud-computing_473465/
 15- PhD student in Archaeology                Deadline : 2022-03-14
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-student-in-archaeology_448167/
16- PhD vacancy in Mathematics                  Deadline : 2022-03-11
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-vacancy-in-mathematics_467679/
17-  PhD vacancy in learning theory for deep neural networks          Deadline : 2022-03-09
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/phd-vacancy-in-learning-theory-for-deep-neural-networks_473125/
18- PhD vacancy in Linguistics with focus on sec studies              Deadline : 2022-03-06
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/
19- PhD vacancy in Computational Science with focus on Mathematical Statistics – Theory and methods for data-driven decision support with applications in Swedish ambulance care with special focus on sec.                      Deadline : March 6, 2022.
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/
20- Doctoral student with focus on sec history at the unit of Economic History in collaboration with The Graduate School of sec Studies  Deadline : 2022-03-06
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/
21-  PhD vacancy in Computational Physics                    Deadline : 2022-03-04
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/
22-  PhD vacancy in Molecular Biology                  Deadline : 2022-03-01
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/
23- PhD vacancy in plant science with a focus on computational biology                  Deadline : 2022-02-28
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/
24- Ph.D. Student vacancy in Chemistry with focus on Molecular Geochemistry              Deadline : 2022-02-28
https://www.umu.se/en/work-with-us/open-vacancies/

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *