پرش به محتوا
applytalkshow
Home
36 بورسیه فول فاند فوق دکتری انستیتو سلطنتی کارولینسکای سوئد

بیش از 36 بورسیه فوق دکتری در مؤسسه سلطنتی پزشکی کارولینسکا سوئد؛ یکی از بزرگ‌ترین دانشگاههای علوم پزشکی اروپا اعلام شده است.

رشته های مورد نیاز

بیوانفورماتیک، زیست شناسی سیستم ها، پروتئومیکس، متابولومیک، زیست شناسی مولکولی، کشت سلولی، اصلاح سلولی، تمایز سلولی، فلوسیتومتری پیشرفته، برنامه نویسی، زیست شناسی محاسباتی، آمار، اپی ژنومیک، پزشکی، جراحی، بیولوژی سرطان، پروتئومیکس، ایمونولوژی یا سم شناسی، میکروبیولوژی، آمار زیستی، بهداشت محیط، تجزیه و تحلیل مدل های شبکه عصبی، علوم مهندسی، آمار زیستی، فارماکولوژی، داروسازی، علوم داده های بهداشتی، هوش مصنوعی کاربردی،یادگیری ماشینی، بینایی کامپیوتر، آمار یا علم داده، تحقیقات پزشکی، تولید دارو، آزمایش ترکیبات پتانسیل ضد سرطانی، ارزیابی های عصب روانپزشکی، روانپزشکی، علوم اعصاب کنترل حرکتی، ریاضی، روش های فیلوژنتیک، PCR، برنامه نویسی، سلامت باروری زنان، مامایی، هماتولوژی، توالی یابی، کشت سلولی، پروفایل ژنی آنزیم های اصلاح کننده کروماتین، مطالعات حیوانی، جانورشناسی و رشته های مرتبط با آنها.

میزان حقوق

36 تا 41 هزار کرون سوئد به اضافه مزایا به صورت ماهانه.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها

(01) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in single cell analysis of the developing and aging peripheral nervous system (scholarship)
Deadline : 30.Jun.2023
View details & Apply

(02) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Computation Biology
Deadline : 08.May.2023
View details & Apply

(03) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in cellular immunology and immunotherapy
Deadline : 02.May.2023
View details & Apply

(04) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in chemical and genetic screens (scholarship)
Deadline : 01.May.2023
View details & Apply

(05) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in developmental chromatin dynamics (scholarship)
Deadline : 30.Apr.2023
View details & Apply

(06) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher: Integrating transcriptomics and chemical biology for induction of ß-cells (1)
Deadline : 30.Apr.2023 
View details & Apply

(07) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher in computational biology (scholarship)
Deadline : 30.Apr.2023
View details & Apply

(08) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Four : SRP Diabetes Postdoctoral Fellowship Programme
Deadline : 30.Apr.2023
View details & Apply

(09) Postdoctoral Fellowship Vacancy:   (4)Postdoctoral researcher : Insulin nanotechnology
Deadline : 30.Apr.2023
View details & Apply

(10) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  (3)Postdoctoral researcher : DNA damage as a driver of adipocyte senescence
Deadline : 30.Apr.2023
View details & Apply

(11) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in identifying small proteins as tumor biomarkers and drug targets (scholarship)
Deadline : 30.Apr.2023
View details & Apply

(12) Postdoctoral Fellowship Vacancy: (2)Postdoctoral researchers : Somatosensory networks control glucose homeostasis
Deadline : 30.Apr.2023
View details & Apply

(13) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  (2) Postdoctoral researchers : Somatosensory networks control glucose homeostasis
Deadline : 30.Apr.2023
View details & Apply

(14) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Nanotoxicology
Deadline : 28.Apr.2023
View details & Apply

(15) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Two Postdoctoral Researchers in neuroepidemiology
Deadline : 28.Apr.2023
View details & Apply

(16) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Computational Neuroscience
Deadline : 27.Apr.2023
View details & Apply

(17) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in the area of medical sensors and immunomonitoring
Deadline :  27.Apr.2023
View details & Apply

(18) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Up to 3 postdoctoral employments in epidemiology
Deadline :  25.Apr.2023
View details & Apply

(19) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral in Human Immunology
Deadline : 24.Apr.2023
View details & Apply

(20) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Cancer Epidemiology
Deadline : 24.Apr.2023 
View details & Apply

(21) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher in leukemia niche
Deadline : 22.Apr.2023
View details & Apply

(22) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral  in computational pathology and cancer precision medicine
Deadline : 20.Apr.2023 
View details & Apply

(23) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in RNA biology (scholarship)
Deadline : 20.Apr.2023 
View details & Apply

(24) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in Targeting the Ubiquitin-Proteasome System with Small Molecules (scholarship)
Deadline : 20.Apr.2023
View details & Apply

(25) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoktor inom forskning om funktion och psykisk hälsa vid utvecklingsrelaterade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar med särskilt fokus på könsskillnader
Deadline : 2023-04-18
View details & Apply

(26) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in single-cell asthma research
Deadline : 17.Apr.2023
View details & Apply

(27) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in Molecular Cardiology
Deadline : 17.Apr.2023
View details & Apply

(28) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher in human stem cells
Deadline : 16.Apr.2023 
View details & Apply

(29) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in translational immunology focusing on autoimmunity and lymphoma in the skin (scholarship)
Deadline : 16.Apr.2023
View details & Apply

(30) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral Researcher microbiome research with bioinformatics experience
Deadline : 16.Apr.2023 
View details & Apply

(31) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral  in computational structural screening of genetic variants between a bioinformatics group and a clinical genetics lab
Deadline : 15.Apr.2023 
View details & Apply

(32) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in Identification of Autoantigens as Diagnostic Targets for the Development of Lipid Nanoparticle Therapeutics (Scholarship)
Deadline :  14.Apr.2023
View details & Apply

(33) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Antiviral Antibodies
Deadline :  13.Apr.2023
View details & Apply

 (34) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoc in Computational Protein Evolution
Deadline : 13.Apr.2023
View details & Apply

(35) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral researcher in motor control neuroscience
Deadline : 13.Apr.2023 
View details & Apply

(36) Postdoctoral Fellowship Vacancy:  Postdoctoral studies in Inflammation and cancer (scholarship)
Deadline : 12.Apr.2023 
View details & Apply

The Karolinska Institute – offical website.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *