پرش به محتوا
applytalkshow
Home
26 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه چالمرز با حقوق عالی

اعلام بیش از 26 بورسیه فول فاند دکتری در دانشگاه چالمرز در حوزه های ریاضی، شیمی، مواد، مکانیک، فیزیک، نجوم، مدیریت، کامپیوتر، آی-تی و آمار، نجوم، بایولوژی، نرما اقزار، و CFD

میزان حقوق 28 تا 38 هزار کرون سوئد به اضافه مزایا به صورت ماهانه. 

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها به شرح زیر است:

1- Two PhD students in mathematics for artificial intelligence
Deadline : 15 September, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

2-PhD student in protocols to certify quantum advantage
Deadline : 31st August, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

3- PhD student vacancy in hydrogen technology and additive manufacturing
Deadline : 15 August, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

4- PhD student in algorithms for near term quantum (NISQ) computers
Deadline : 31st August, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

5-5 PhD vacancies in Quantum Software
Deadline : 31st August, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

6-PhD student in formal semantics and verification for quantum computing
Deadline : 31st August, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

7-PhD student in computer architecture acceleration of quantum simulation
Deadline : 31st August, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

8-PhD vacancy for PEM fuel cell temperature management for high performance
Deadline : August 7, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

9-PhD student vacancy in Service Innovation Management
Deadline : 2022-08-31
لینک بورسیه و جزئیات

10- PhD student vacancy in Supply Chain Management: business models for sustainable transport
Deadline :  2022-08-15
لینک بورسیه و جزئیات

11- PhD student in compilation of quantum algorithms to quantum hardware
Deadline :August 31, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

12- PhD student vacancy in 2D nanomaterials for next generation batteries
Deadline : 1 August, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

13-PhD student vacancy in information-theoretic generalization bounds
Deadline : 16 August, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

14-PhD student vacancy in Mechanical Systems Dynamics
Deadline : August 30, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

15- PhD student vacancy in Quantum sensing and foundations with levitated superconducting particles
Deadline : August 8, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

16-PhD student vacancy in TechForH2: Hydrogen storage solution integration for aviation
Deadline : August 1, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

17-PhD student vacancy in aerothermal design of light-weight heat-exchangers for aircraft
Deadline : August 1, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

18-PhD student vacancy on interpretable conversational AI
Deadline :  August 1, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

19-PhD student in Multi-Fidelity Physics-Informed Neural Network for fast CFD solutions
Deadline : August 14, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

20- PhD student or Post Doc researcher in microwave based trauma diagnostics
Deadline : July 4, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

21- PhD student vacancy on dust evolution in galaxies
Deadline : 10.07.2022
لینک بورسیه و جزئیات

22- PhD student vacancy in E-Model: modelling e-scooters dynamics and e-scooterist behaviour
Deadline : July 15, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

23-PhD vacancy in models for transport of plastics in marine environments
Deadline : August 1, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

24-PhD vacancy in Formal Verification of Blockchain Applications
Deadline :  15th July 2022
لینک بورسیه و جزئیات

25- PhD student vacancy in Precision Nutrition: Multi-OMICs imprint of low-carb diet and disease risk
Deadline : July 15, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

26- PhD student vacancy in Precision Nutrition: Dietary carb quality, multi-OMICs and disease risk
Deadline : July 15, 2022
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *