پرش به محتوا
applytalkshow
Home
اعلام بیش از 27 بورسیه دکتری در دومین دانشگاه برتر سوئد؛ دانشگاه اوپسالا

-اعلام بیش از 27 بورسیه دکتری در اوپسالا سوئد در حوزه های بیولوژی، مواد، علوم داده، نجوم، مکانیک، فیزیک، محیط زیست، شیمی، نورولوژی، برق  و جغرافی

-میزان حقوق ۲۲ تا ۳۲ هزار کرون سوئد به صورت ماهانه به اضافه مزایا می باشد.

-عنواین، جزئیات و ددلاین، بورسیه ها به صورت زیر است:

1-PhD student in Scientific Computing focusing on multiscale numerical computations of mechanical metamaterials
Deadline : 2022-05-23|
لینک بورسیه و جزئیات

2-PhD student in applied geophysics with focus on reflection seismic methods
Deadline : 2022-05-31
لینک بورسیه و جزئیات

3- PhD student in sec Studies with an orientation towards the Technologization of Everyday Life
Deadline : 2022-06-07
لینک بورسیه و جزئیات

4- PhD Student in Prokaryotic Microbiology
Deadline :2022-05-25
لینک بورسیه و جزئیات

5- PhD student in Eukaryotic Microbiology – RNA biology
Deadline : 2022-05-25
لینک بورسیه و جزئیات

6-PhD student in Data Science for the analysis of online communication
Deadline : 2022-05-31
لینک بورسیه و جزئیات

7- PhD student in Diamond Semiconductor Physics
Deadline : 2022-06-15
لینک بورسیه و جزئیات

8-PhD student in Scientific Computing focusing on Deep Learning for Genetic Epidemiology
Deadline : 2022-05-16
لینک بورسیه و جزئیات

9-PhD student in Scientific Computing focusing on Cybersecurity and Machine Learning for Critical Infrastructures
Deadline : 2022-05-16
لینک بورسیه و جزئیات

10- PhD student in Medical Sciences in the field of Psychoneuroendocrinology
Deadline : 2022-05-30
لینک بورسیه و جزئیات

11-PhD student in Conservation Genomics and Immunogenetics
Deadline : 2022-05-20
لینک بورسیه و جزئیات

12- PhD in Chemistry with focus on physical chemistry and organic synthesis
Deadline : 2022-05-16
لینک بورسیه و جزئیات

13-Doctoral student vacancy in environmental law with an interdisciplinary focus
Deadline : 2022-06-01
لینک بورسیه و جزئیات

14- PhD student in astronomical classification with 4MOST
Deadline : 23 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

15- PhD student in experimental hadron physics
Deadline : 3 June 2022
لینک بورسیه و جزئیات

16-PhD student in Population genomics
Deadline : 1 June 2022
لینک بورسیه و جزئیات

17-PhD student in planning and system integration of solar power
Deadline : 5 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

18-PhD vacancy in Computational image-analysis in Medicine
Deadline : 6 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

19-1-3 PhD vacancies in Chemistry with specialization in Analytical Chemistry
Deadline : 09 May 2022,
لینک بورسیه و جزئیات

20- PhD student in experimental astroparticle physics
Deadline : 13 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

21- PhD student in security for backscatter communication
Deadline : 20 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

22- PhD student in hydrology with specialization in groundwater remediation
Deadline : 16 May 2022,
لینک بورسیه و جزئیات

23- 1 PhD vacancy in History of Science
Deadline : 31 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

24- 2–3 PhD vacancies in the History of Science and Ideas
Deadline : 31 May 2022
لینک بورسیه و جزئیات

25-PhD-student in Rhetoric
Deadline : 1 August 2022,
لینک بورسیه و جزئیات69

26- PhD Studies in Sociology with a Specialization in Social Gerontology
Deadline : 2022-05-09
لینک بورسیه و جزئیات

27- PhD vacancy in Medical Microbiology
Deadline : May 16th, 2022,
لینک بورسیه و جزئیات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *