پرش به محتوا
applytalkshow
Home
55 بورسیه PhD در رتبه یک دانشگاه های بلژیک (KU Leuven)

بیش از 55 بورسیه فول فاند دکتری (PhD) در دانشگاه KU Leuven بلژیک تقریبا در تمامی رشته ها اعلام شده است. دانشگاه KU Leuven برترین دانشگاه بلژیک و از برترین دانشگاه های جهان می باشد.

رشته های مورد نیاز

در حوزه های مختلف اعم از بیوشیمی، شیمی، بیوانفورماتیک، هنرهای تجسمی، هنرهای (شنیداری – بصری)، علوم کامپیوتر، ریاضیات، مهندسی، پزشکی یا علوم زیست پزشکی، مهندسی مکانیک، مهندسی زیست علوم، مهندسی بافت، داروسازی، مهندسی، پزشکی سلولی و مولکولی، علوم اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، آسیب شناسی گفتار و زبان و علوم شنوایی شناسی، پلیمر، شیمی، پرستاری، مدیریت مراقبت های بهداشتی و سیاست گذاری،زیست شناسی، مهندس الکترونیک، تحقیق در عملیات (تحقیق عملیاتی (OR)، مدیریت عملیات، لجستیک توزیع)، علوم توانبخشی و فیزیوتراپی، یا علوم اجتماعی/کار اجتماعی، مهندسی معماری، معماری، بیوتکنولوژی، علوم حرکتی، علوم بهداشتی، حقوق، اقتصاد کاربردی، اقتصاد، تاریخ، جامعه شناسی، علوم رفتاری، مهندسی برق، تجزیه و تحلیل داده ها، ژنتیک، علم و مهندسی مواد، بیوشیمی گیاهی، متالورژی یا مهندسی شیمی، جغرافیا، بیوژئوشیمیایی، زمین شناسی، زبان شناسی و ادبیات،علوم اعصاب، نوروساینس، میکروبیولوژی و ایمونولوژی، آمار، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی، پردازش سیگنال، و یا رشته های مرتبط با آنها

میزان حقوق

۲۳۰۰ یورو قبل از کسر مالیات می باشد. همچنین دارای مزایای فوق العاده است که در انتهای متن بدان اشاره شده است.

عناوین، ددلاین ها و لینک بورسیه ها

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: Linking production variabilities and geometrical imperfections to the performance of 3D-printed locally resonant metamaterials (APRIORI DC4)
Deadline: Thursday, August 3, 2023 
View details and apply.

(02) PhD Scholarship – Fully Funded: MucorVax – Development of a first-in-class fungal vaccine candidate
Deadline: Thursday, August 31, 2023
View details & Apply

(03) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD : Developing optimal experience sampling measures of psychological processes
Deadline: Monday, August 7, 2023
View details and apply.

(04) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student to explore how temperature affects embryonic development
Deadline: Friday, September 8, 2023
View details and apply.

(05) PhD Scholarship – Fully Funded: Cross-talk between circadian clock genes and nutrient sensing pathways in the human gut
Deadline: Friday, September 29, 2023
View details and apply.

(06) PhD Scholarship – Fully Funded: The real-time dynamics of affective recovery from stress, and social interaction
Deadline:  Monday, August 7, 2023
View details and apply.

(07) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD : Signal processing for EEG-based brain-computer interfaces
Deadline: Friday, September 15, 2023
View details and apply.

(08) PhD Scholarship – Fully Funded: Full-time PhD fellowship “Changing gaze, changing perception in persons with dementia”
Deadline: May 31, 2023
View details and apply.

(09) PhD Scholarship – Fully Funded: Measurement Uncertainty in Digital Twins for Cardiac Electrophysiology
Deadline: Wednesday, August 16, 2023
View details and apply.

(10) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD student – Applied Mass Spectrometry
Deadline: Thursday, August 3, 2023
View details and apply.

(11) PhD Scholarship – Fully Funded:  Ph.D., Sustainable thermoset based on biogenic material for a facile recyclable green composite system for high-performance applications
Deadline: Thursday, August 31, 2023
View details and apply.

(12) PhD Scholarship – Fully Funded: Mechanical characterization of bioprinted micro-tissues for Tissue Engineering
Deadline: Monday, August 14, 2023
View details and apply.

(13) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD researcher in intellectual property rights in natural product research
Deadline: Tuesday, August 1, 2023
View details and apply.

(14) PhD Scholarship – Fully Funded: Efficient unbounded acoustic analysis starting from CAD (DC8, GECKO)
Deadline: Friday, August 18, 2023
View details and apply.

(15) PhD Scholarship – Fully Funded: ligand-gated ion channels
Deadline: Monday, September 18, 2023
View details and apply.

(16) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral researcher for a project on ‘The organization of integrated long-term (elderly) care’
Deadline:  Saturday, August 12, 2023
View details and apply.

(17) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD researcher bridging cognitive and instructional psychology and technology
Deadline: Thursday, August 31, 2023
View details and apply.

(18) PhD Scholarship – Fully Funded: Non-invasive antibiotic allergy label delabeling and refinement.
Deadline: Friday, September 22, 2023
View details and apply.

(19) PhD Scholarship – Fully Funded: Towards an ‘Education of the Senses’: An alternative pragmatic view on STEAM
Deadline: Friday, September 15, 2023
View details and apply.

(20) PhD Scholarship – Fully Funded: Fast scanning chip calorimetry combined with structural probes.
Deadline: Thursday, July 27, 2023
View details and apply.

(21) PhD Scholarship – Fully Funded: Integrated care for older people with depression and physical multimorbidity
Deadline: Friday, September 15, 2023
View details and apply.

(22) PhD Scholarship – Fully Funded: Biofabrication of organ-specific functional micro- and macrovasculature
Deadline: Wednesday, August 16, 2023
View details and apply.

(23) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in Evolutionary Modelling of Mutational Robustness
Deadline: Thursday, August 31, 2023
View details and apply.

(24) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Associate (m/f/d) at the Chair of Strategic and International Management
Deadline: open until filled
View details and apply.

(25) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD researcher on radiation hardened time-to-digital conversion
Deadline: Friday, September 1, 2023.
View details and apply.

(26) PhD Scholarship – Fully Funded: Fast scanning chip calorimetry combined with structural probes.
Deadline: Thursday, July 27, 2023
View details and apply.

(27) PhD Scholarship – Fully Funded: Integrated care for older people with depression and physical multimorbidity
Deadline: Friday, September 15, 2023
View details and apply.

(28) PhD Scholarship – Fully Funded: Biofabrication of organ-specific functional micro- and macrovasculature
Deadline: Wednesday, August 16, 2023
View details and apply.

(29) PhD Scholarship – Fully Funded: Division for Roman Law and Legal History – PhD scholarship holder (100%) – in colonial legal history
Deadline: Thursday, August 31, 2023
View details and apply.

(30) PhD Scholarship – Fully Funded:  Doctoral Research Associate (m/f/d) at the Chair of Strategic and International Management
Deadline: open until filled
View details and apply.

(31) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD researcher on radiation hardened time-to-digital conversion
Deadline: Friday, September 1, 2023.
View details and apply.

(32) PhD Scholarship – Fully Funded: Towards an innovative strategy to bioprint a tooth
Deadline: Thursday, August 31, 2023
View details and apply.

(33) PhD Scholarship – Fully Funded: Sustainable urban supply chain operations
Deadline: Thursday, August 31, 2023
View details & Apply

(35) PhD Scholarship – Fully Funded: Making room for autism at work
Deadline: Thursday, August 10, 2023
View details and apply.

(36) PhD Scholarship – Fully Funded: Gene editing for cystic fibrosis – tackling the translatability hurdle
Deadline: Thursday, August 31, 2023
View details and apply.

(37) PhD Scholarship – Fully Funded: Interplay between exercise training, performance, muscle, and the gut microbiome
Deadline: Wednesday, July 26, 2023
View details and apply.

(38) PhD Scholarship – Fully Funded: Quality of Work and Well-being/Burnout
Deadline: Tuesday, August 22, 2023
View details and apply.

(39) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD on Early prediction of pome fruit storage potential
Deadline: Friday, August 4, 2023
View details and apply.

(40) PhD Scholarship – Fully Funded: Synergistic biocontrol technologies for pest management in strawberry (PhD)
Deadline: Tuesday, August 15, 2023
View details and apply.

(41) PhD Scholarship – Fully Funded: Converter-related interactions in AC/DC underground transmission grids: modelling and optimal control
Deadline: Thursday, August 31, 2023
View details and apply.

(42) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD on Kinetic pathway modelling in postharvest
Deadline: Friday, August 4, 2023
View details and apply.

(43) PhD Scholarship – Fully Funded: MSCA DN GET-IN (The GEne Therapy INnovation Training Network)
Deadline: Monday, July 31, 2023
View details and apply.

(44) PhD Scholarship – Fully Funded: Robot Learning For Vision-Driven Manipulation, KULeuven, Belgium
Deadline: Monday, July 24, 2023
View details and apply.

(45) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in digital modelling of fruit morphogenesi
Deadline: Friday, August 18, 2023
View details and apply.

(46) PhD Scholarship – Fully Funded: Multiphysics modeling of cathode materials
Deadline:  Monday, July 31, 2023
View details and apply.

(47) PhD Scholarship – Fully Funded: MSCA DN GET-IN (The gene therapy innovation training network)
Deadline:  Monday, July 31, 2023
View details and apply.

(48) PhD Scholarship – Fully Funded: Doctoral scholarship “The sound of educational reform: Disability, special education and the history of reform pedagogy from 1880 till 1940 ”
Deadline: Monday, August 28, 2023
View details and apply.

(49) PhD Scholarship – Fully Funded: Hydrogen Metallurgy for Steel Production – 2
Deadline: Sunday, September 3, 2023
View details and apply.

(50) PhD Scholarship – Fully Funded: MSCA Doctoral Network PARASOL: Optimising electromagnetic shielding at the Integrated Circuit (IC) and Printed Circuit Board (PCB) level
Deadline:  Thursday, August 31, 2023
View details and apply.

(51) PhD Scholarship – Fully Funded: Image-based profiling of yeast cells/mutational robustness
Deadline: Thursday, August 31, 2023
View details and apply.

(52) PhD Scholarship – Fully Funded: Interactions between river-geomorphology, carbon transport and floodplain carbon
Deadline: Friday, August 18, 2023
View details and apply.

(53) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD bursary Translation and Intercultural Transfer (Latin American Literature)
Deadline: Monday, August 7, 2023
View details and apply.

(54) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD in arts on the role of art/design in the perception of persons with dementia
Deadline: Thursday, August 31, 2023
View details and apply.

(55) PhD Scholarship – Fully Funded: Stress and Avoidance in a Rat Model of Anxiety
Deadline: Thursday, August 17, 2023
View details and apply.

(01) PhD Scholarship – Fully Funded: PhD scholarship in the Arts for a research project “Educational Film as Scholé. Re-imagining the School through the Eyes of the Camera”
Deadline: Saturday, September 9, 2023
View details and apply.

مزایا

پاداش پایان سال

پاداش پایان سال درصدی از حقوق ناخالص ماهانه شما در ماه نوامبر است. دوره مرجعی که پاداش پایان سال در آن محاسبه می شود، اشتغال در دوره ژانویه تا سپتامبر همان سال است.
برای دستیاران، دستیاران آموزشی و همکاران پژوهشی پاداش پایان سال 67 درصد از حقوق ناخالص ماهانه آنها در ماه نوامبر است.
برای دستیاران فوق دکتری، هیات علمی کاردانی که بر اساس مقیاس دستمزد دستیاران فوق دکتری و بالاتر و اساتید مدعو پرداخت می شود، پاداش پایان سال 59 درصد است.
این پاداش مشمول کسورات تامین اجتماعی و مالیات بر حقوق است.
پاداش تعطیلات
پاداش تعطیلات 92٪ از حقوق ناخالص ماهانه شما در ژوئن سال جاری میلادی است. دوره مرجعی که پاداش تعطیلات در آن محاسبه می شود، اشتغال در سال گذشته است.

اکو-چک

به عنوان یک کارمند، شما مستحق دریافت اکو-چک هستید، مزایایی که از آن مالیاتی دریافت نمی کنید و سهم تامین اجتماعی را پرداخت نمی کنید. در طول دوره مرجع بر اساس سال تحصیلی (اکتبر سال قبل تا سپتامبر سال مربوطه) یک اکوچک 20 یورویی در هر ماه تمام وقت دریافت خواهید کرد. بنابراین یک کارمند تمام وقت حق دریافت چک اکو به مبلغ 240 یورو به صورت سالانه را دارد.

تعطیلات

شما می توانید از یک ترتیب تعطیلات استثنایی در کنار حق تعطیلات قانونی برخوردار شوید:

4 هفته مرخصی قانونی (بر اساس اشتغال شما در سال گذشته).
5 تعطیلات اضافی در بالای 10 تعطیلات رسمی؛
5 روز مرخصی اضافی (به نسبت درصد اشتغال شما و مدت قرارداد شما در سال جاری). به ازای هر پنج سال خدمت بدون وقفه، 1 روز اضافه با مجموع حداکثر 10 روز مرخصی اضافی دریافت می کنید.
تعطیلی عمومی بین کریسمس و سال نو؛
ترتیبی برای غیبت کوتاه مدت و مرخصی اجتماعی که وسیعتر از مقررات قانونی باشد.
برای کارکنانی که به صورت پاره وقت مشغول به کار هستند، این روزهای تعطیل به نسبت محاسبه می شود.

بیماری

به عنوان یک کارمند KU Leuven شما در صورت بیماری تعدادی مزایای اضافی دریافت می کنید.
اگر برای حداقل 20% منصوب شوید، بیمه بیمارستان رایگان دریافت خواهید کرد. اعضای خانواده شما نیز می توانند به صورت رایگان ثبت نام کنند.
علاوه بر این، ما یک حقوق مشمول مالیات تضمین شده ارائه می دهیم. در صورت بیماری، علاوه بر کمک هزینه از صندوق بیمه درمانی خود، کمک هزینه ای از KU Leuven دریافت می کنید تا حقوق عادی مشمول مالیات (تامین اجتماعی) خود را تضمین کند. به ازای هر سال کار، 21 روز کاری اضافی به شما تعلق می گیرد. در شروع استخدام، به طور خودکار 63 روز کاری به عنوان موجودی اولیه دریافت می کنید.
شما و اعضای خانواده تان حق دریافت نرخ ویژه ای در بیمارستان های دانشگاه لوون دارید: بازپرداخت هزینه های پزشکی که تحت پوشش بیمه سلامت عمومی (پرداخت مشترک) برای اکثر مشاوره های سرپایی نیست.

کار و زندگی خصوصی

KU Leuven دارای چندین مهد کودک برای کودکان 0 تا 2.5 سال است.
مراقبت روزانه در تعطیلات مدرسه سازماندهی می شود.
برای بیماری ناگهانی فرزندتان، می توانید با مراکز مراقبت روزانه دانشگاه تماس بگیرید.

مزایای سفر

بازپرداخت کامل کلیه هزینه های رفت و آمد حمل و نقل عمومی.
اگر به طور جزئی یا کامل با دوچرخه رفت و آمد کنید، می توانید کمک هزینه دوچرخه دریافت کنید.
KU Leuven دوچرخه های (برقی) را برای رفت و آمد فراهم می کند.
مدرسه بین المللی لوون (ISL)
ISL آموزش پیش دبستانی و ابتدایی را برای کودکان بین 2،5 تا 11 سال ارائه می دهد. همه کارکنان بین المللی KU Leuven 10٪ کاهش در هزینه تحصیل سالانه دریافت می کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد هزینه ورودی، می توانید به وب سایت www.isleuven.org مراجعه کنید.

مزایای دیگر

تخفیف در چندین کسب و کار در داخل و خارج از لوون.
امکان غذا خوردن با قیمت های دانشجویی کاهش یافته در رستوران های دانشگاه آلما ما.
دسترسی به امکانات ورزشی و فرهنگی ما با نرخ های ویژه.

2 دیدگاه دربارهٔ «55 بورسیه PhD در رتبه یک دانشگاه های بلژیک (KU Leuven)»

  1. شهاب الدین صفوی

    درود، دارای مدرک تحصیلی دکتري تاریخ هستم و خواهان پذیرش پست داک رشته تاریخ می باشم لطفا راهنمایی بفرمایید، سپاسگزارم

    1. سلام
      لطفا از طریق ایمیل applytalkshow@gmail.com با ما در ارتباط باشید. و یا از طریق شبکه های اجتماعی (در تمامی شبکه های اجتماعی آیدی ما applytalkshow) با ما در ارتباط باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *